new240525640003

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด