new240525640001

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ใบสมัคร