การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ฉัตรฐาพงค์ คงทุง (24/11/2564)