เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ผลของอายุพ่อโคต่อลักษณะทางการภาพน้ำเชื้อและคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข้งในโคพื้นเมืองภาคใต้(โคชน) โดย จิตศักดิ์ เมืองเขียว , ณัฐธิญา แสงเรือง , ชาญณรงค์ ตันติชำนาญกุล