หลักการเขียนโครงการวิจัย สำหรับ นักวิจัยและนักวิชาการกรมปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์