เรื่องที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 โดย วิภาวี ศรีเจริญ วรรณา ไทยทอง เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0516(8)-118