pic141160001

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิชล อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ติดตามทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ และติดตามงานตามโครงการฟาร์มต้นแบบ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ)

 

 

อ่านรายละเอียด