รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเด่ือน ธันวาคม 2563