1. คู่มือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2563

2. คู่มืองานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ2563

3. คู่มือสิบสานอาชีพพระราชทานโคนม2563

4. คู่มือกิจกรรมZonning โคนม กสส2563

5. คู่มือโครงการ ธคก. 

6. คู่มือโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม 2563

7. คู่มือโครงการพระราชดำริ

8. คู่มือโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

9. คู่มือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

10. คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563

11. คู่มือปฏิบัติงานทฤษฎีใหม่ 2563

12. คู่มือแปลงใหญ่ 2563

13. คู่มือพื้นที่เฉพาะ