คู่มือการสำหรับประชาชนของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานพยาบาลสัตว์
- ขออนุญาตให้ตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

- ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

- แบบฟอร์มทั้งหมดของสถานพยาบาลสัตว์

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์

คู่มือกิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

คู่มือปศุสัตว์ OK

แบบฟอร์มการดำเนินงานการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

คู่มือปศุสัตว์ฮาลาล

คู่มือรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือสอบสวนฟาร์มกรณีพบสารตกค้าง

คู่มือสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์