ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563 วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม (11 รายการ)