ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุวืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ