ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 07/ก.ย./2563