ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล