ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล