04
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8
ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิชาการ
(concept paper) และผลงานวิชาการ ของนักวิชาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 รวม 5 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการปศุสัตว์ เขต 8 , นักวิชาการที่ส่งผลงานและนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมประชุม รวม 15 คน

03
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประจำปี 2561 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร มีการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์
การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การเลี้ยงสุนัขและแมวด้วยความรับผิดชอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

420197
วันที่ 18กรกฎาคม 2561ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต8. จัดอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ"  จำนวน39 ราย.
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

94812
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดประชุมติดตามงานของหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าฯ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้ง 9 จังหวัด
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 37 ราย

04
วันที่ 17 กค.61 ชุดเฉพาะกิจ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน เข้าตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่อำเภอควนขนุน จำนวน 3 ฟาร์ม
พบฟาร์มสุกรลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง จำนวน 1 ฟาร์ม จึงได้ทำการอายัดสุกรขุน จำนวน 92 ตัว พร้อมเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร จำนวน 5 ตัวอย่าง และอาหารสุกรจำนวน 1 ตัวอย่าง
เพื่อส่งตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติโดยในระหว่างนี้กักสุกรไว้ 21 วัน และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจสอบจำนวนสุกรเป็นระยะ จนกว่าจะทราบผลทางห้องปฎิบัติการ
ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากทาง สตส.ว่าอ่าจได้ผลตรวจล่าช้ากว่าปกติเนื่องทาง สตส. ต้องเร่งตรวจตัวอย่างจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงฆ่าฯ เขต 1,2,7

เนื้อหาอื่นๆ...