S 3702823
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่เขต 8 และเขต 9 ในเรื่อง "การจัดสรรงบประมาณ และการพัสดุ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

919185
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุม ณ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเตรียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 และงานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช วันที่1-9 กพ.2562

ภาคบ่าย ประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีอธิการบดีมทร.ศรีวิชัย และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยประมาณ100คน

S 33800201
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ คณะผู้ตรวจฯ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ ผู้ตรวจฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมตรวจรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ฟาร์มสุเทพ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี. 
จำนวนไก่ไข่ 180,000 ตัว ผลิตไข่ วันละ 150,000 ฟอง/วัน

S 32653329
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร” มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 ราย มีจำนวนสุกรที่เลี้ยง 37,070 ตัว.
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 40 ราย ระนอง 2 ราย และ กระบี่ 2 ราย ทั่งนี้ได้รับเกรียติจาก นสพ.สุรวัฒน์ คูหพันธุ์ ส่วนสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้เรื่อง ASF โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วย.