236659
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกรายการโทรทัศน์ “แหลงข่าวชาวใต้”
ทางช่อง NBT เวลา 08.30 – 10.00 น. เรื่อง “การเยียวยาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย”

8760
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายปราโมทย์ นวลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนายธนชาต จิตติ ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.กะแดะ และ หมู่ที่ 4 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์พร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 30 ชุด
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

เนื้อหาอื่นๆ...