pic080361002     pic080361006   pic080361007

pic080361003   pic080361008  pic080361009

 

วันที่ 7 มีนาคม 2561  เจ้าหน้าที่จากสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดตรัง เข้าสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ในอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง