pic001
วันที่ 28 กพ.61 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2561 นำโดยนายธรรมนาถ  ชัยฤทธิ์  นายณัฐพงศ์ ยืนยง
และนางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป์  ได้เข้าตรวจคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าว
ณ ศกร.ตชด.บ้านตะแบกงาม ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพ