pic2201
pic2202

 pic2203
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 25 ราย