picrong2501590001เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน
การประชุมส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ได้จัดประชุมติดตามและนิเทศงานกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
ประจำปีงบประมาณ 2559
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)