pic210159001วันที่ 21 มกราคม 2559 
นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 1/2559 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)