newsas1501590002วันที่  14 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมโค
(การตัดแต่งกีบโคนม)"ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง
จำกัด 35/1 ม.1 ถ.พัทลุง-ตรัง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)