newsas1501590001วันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
ร่วมจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม 5
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)