S 38322182
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ส่วนมาตรฐานฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่,ปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรขุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสต์ (B-agonist) ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดดังนี้
1.วิเชียรฟาร์ม 83 ม.1 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
2.อุมาฟาร์ม 301 ม.6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3.ธนากรฟาร์ม 74 ม.4 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ผลการสุ่มตรวจ ปัสสาวะสุกรจำนวน 15 ตัวอย่าง  ให้ผลเป็นลบทั้ง 15 ตัวอย่าง