919185
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุม ณ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเตรียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 และงานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช วันที่1-9 กพ.2562

ภาคบ่าย ประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีอธิการบดีมทร.ศรีวิชัย และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยประมาณ100คน