S 32473106
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ”
มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 29 ราย จำนวนไก่เนื้อ 624,050 ตัว. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 25 ราย ระนอง 2 ราย และ นครศรีฯ 2 ราย