203498
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายพิชัย วัฒนาวานิชกูล เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน"
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยมีวิทยากรมาจากมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งให้ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน และวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวิธีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการช่วยดับไฟ
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน.