S 40337449
วันที่ 20 กันยายน ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนับและแมว
ในโครงการการขับเคลื่อนสุขภาพหนึ่งเดียว (ทุ่งสงโรคพิษสุนัขบ้าโมเดล) ในพี้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 40337449