S 40271947
วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดพิธีเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies day 2018
ณ สำนักงานปศุสัตวมเขต 8 มีปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนังบ้า จัดนิทรรศการให้ความรู้ และตอบคำถามชิงรางวัล
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทำหมัน60 และฉีดวีคซีน จำนวน 60 ตัว
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมาร่วมปฏิบัติงาน