388569

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดกิจกรรม KM Forumฃ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม จังหวัดสุราษฎร์ธานี