S 80945157
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมศุกร์ นาครอด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร
พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประเมินตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ณ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี