04
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8
ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิชาการ
(concept paper) และผลงานวิชาการ ของนักวิชาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 รวม 5 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการปศุสัตว์ เขต 8 , นักวิชาการที่ส่งผลงานและนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมประชุม รวม 15 คน