94812
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดประชุมติดตามงานของหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าฯ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้ง 9 จังหวัด
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 37 ราย