140551
วันที่ 9-11 ก.ค.2561 หน่วย HHU ชุมพร ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมพื้นที่ อ.ปะทิว จำนวน 4 ราย เพื่อให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม ตรวจระบบสืบพันธุ์
ปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการตัดแต่งกีบแม่โคนมจำนวน 5 ตัว โดยตลอดทั้งอาทิตย์นี้จังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ได้แนะนำให้ฟาร์มเกษตรกรเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หากเกิดมีโคป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที