S 5971982
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. ร่วมตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์.
อ .ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลการตรวจ. คงไว้ซึ่งการรับรอง