107493

9 พค 61 ส่วนส่งเสริมฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง มีเกษตรกรเข้าร่วม 1 กลุ่ม 9 ราย