new2301620006

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

2. กำหนดการโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. การเก็บตัวอย่างส่่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

4. แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรในประเทศไทย

5. แผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

6. การขับเคลื่อนงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ภายใต้พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

7. การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

8. แผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศไทย

9. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย