ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสัตวบาล (รายละเอียด)