ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (รายละเอียด) (ใบสมัคร)