928153
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือทะเลน้อย และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุอุทกภัย
วันที่ 25 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน
และอาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย
พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุการณ์อุทกภัย มีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 2 ราย จำนวนสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว
และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งดูแลสุขภาพ ถ่ายพยาธิในกระบือจำนวนทั้งสิ้น 41 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8

924782
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และฟื้นฟูสุขภาพกระบือทะเลน้อย หลังจากเหตุอุทกภัย
วันที่ 22 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน และอาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์
ลงพื้นที่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุการณ์อุทกภัย มีจำนวน
เกษตรกรได้รับบริการ 3 ราย จำนวนสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง 11 ตัว และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งดูแลสุขภาพ ถ่ายพยาธิในกระบือจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8

923439
ปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด พร้อมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU พัทลุง ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด พร้อมมอบเกียรติบัตรรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมที่ผ่านการรับรองใหม่และต่ออายุในปี 2563 ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตนม ยูเอชที และพลาสเจอไรส์ รวมถึงโรงงานผลิตอาหารข้นของสหกรณ์ ฯ
ทั้งนี้ ท่านปศุสัตว์เขต 8 ได้มอบนโยบาย และแนวคิดในการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8

525797

ส่งมอบพ่อแม่พันธ์ไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไทย ฟาร์มต้นแบบโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 22 มกราคม 2564
น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนักวิชาการสัตวบาลที่รับผิดชอบ
ติดตามการส่งมอบพ่อแม่ไก่ไข่พันธุ์โรดไทยจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ส่งมอบไก่ไข่พันธุ์แท้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร
นายกรองเดช จรัญรักษ์ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพ่อพันธุ์ 5 ตัว แม่พันธุ์ 30 ตัว ซึ่งใน พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีทั้งหมด จำนวน 6 รายๆ ละ 35 ตัว รวม 210 ตัว
ให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เกษตรกรที่รับสัตว์ ได้แก่
1. นายกองเดช จรัญรักษ์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์
2. นางจิรวัฒนา ชินวงศ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ
3. นายนิยม คงเมฆ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
4. นางวาสนา จงจิตร อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
5. นางเกษร ทองคำ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
6. นางชะอ้อน ฤทธิเดช อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

253608
โคพระราชทาน ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
วันที่ 21 มกราคม 2564 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ร่วมพิธีส่งมอบโค ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล
กรมปศุสัตว์ส่งมอบโค ที่พระราชทานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร นายสมพร ทองสลัก บ้านเลขที่ 114/4 ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธาน และนายเศกสรร สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. กล่าวรายงาน

เนื้อหาอื่นๆ...