939436
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือทะเลน้อย และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุอุทกภัย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สนง.ปศข.8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน
ลงพื้นที่ บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม
และทำการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุการณ์อุทกภัย มีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 2 ราย จำนวนสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง 11 ตัว และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งดูแลสุขภาพ
ถ่ายพยาธิในกระบือจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8

933360
ประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแปรรูปน้ำนมดิบ การสร้างแบรนด์ และการตลาด เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์นมพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เข้าร่วมประชุมระหว่าง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยมี นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการเสนอแนะแนวทางการแปรรูปน้ำนมดิบ
การสร้างแบรนด์ และการตลาด เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์นมพัทลุง เช่นการทำ GI (Geographical Indications)
ให้กับผลิตภัณฑ์นมพัทลุง หรือการทำศูนย์จำหน่ายนมหน้าฟาร์ม ในแต่ละพื้นที่ โดยกิจกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพัทลุงให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ
และเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8

03

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน"ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ณ โรงเก็บพัสดุ ห้องเก็บพัสดุ ห้องปฏิบัติงาน
บริเวณโดยรอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานฯ ให้เกิดความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน
โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้นทองอุไร ซึ่งมีดอกสีเหลืองสวยงาม และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อพันธุ์ไม้จากปศุสัตว์เขต 8
และบุคลากรของสำนักงานฯ อีกทั้งบุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

931738
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือทะเลน้อย และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุอุทกภัย
วันที่ 27 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน และอาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์
ลงพื้นที่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุการณ์อุทกภัย
มีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 3 ราย จำนวนสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง 14 ตัว และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งดูแลสุขภาพ ถ่ายพยาธิในกระบือจำนวนทั้งสิ้น 44 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8

529307
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์
โดยมี น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน มี ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เป็นคณะทำงาน
ในการนี้ มีการเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนและระดมความคิดเห็นในการจัดงาน "รวมพลคนเครือข่าย ศพก."ในพื้นที่เขต 8 รวมถึงพูดคุยงานในภาพรวมในด้านส่งเสริมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 8

เนื้อหาอื่นๆ...