949238
การอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีวิทยากรจากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมให้ความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการการเลี้ยงสัตว์ การดูแลและการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ และการสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารเพื่อเป็นแนวคิดให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ สุพิศฟาร์ม ตำบลตำแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รายงานโดย : หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง สนง.ปศข.8

774468
วันที่ 10 ก.พ 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าตรวจติดตาม GMP โรงฆ่าสัตว์ทุ่งกง ที่ตั้ง 114/13 ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
มีกำลังการผลิต 120 ตัว/วัน ตรวจพบว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วน ได้แจ้งกับผู้ประการเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ทุ่งกงให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้แจ้ง และจะตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องรอบต่อไป ภายในเดือนมีนาคม 2564

946081
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สนง.ปศข.8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน
และอาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน
เกษตรกรได้รับบริการ 2 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวนทั้งสิ้น 26 ตัว

รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง

948061
การอบรมหลักสูตร “ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” โดยมีวิทยากรจากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมให้ความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการการเลี้ยงสัตว์ การดูแลและการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ และการสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารเพื่อเป็นแนวคิดให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ สุพิศฟาร์ม ตำบลตำแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
รายงานโดย : หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง สนง.ปศข.8

 

534797
ประชุมสัมมนา หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา หลักสูตร
"เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ" ซึ่งมีเจ้าหน้าทีและเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 25 คน
จาก 9 จังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ธคก ให้เป็นไปตามระเบียบ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรภายใต้ ธคก.

 

เนื้อหาอื่นๆ...