967761

กิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมกลุ่มท่าแค ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
โดยมีเกษตรกรได้รับการบริการจำนวน 12 ราย จำนวนโคนมและโคเนื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 320 ตัว
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์

91277

ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง
เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์(พันธุ์ไก่ไข่)พระราชทานแก่โรงเรียน และเกษตรกร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริเวณพื้นที่ดำเนินการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง
โดยมีนายศุภรัตน์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

242809

ร่วมวางแผน แนวทางแก้ไขและตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ กรป.กลาง ชุมพร
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8,ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร โดยการประสานงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อ
ให้กับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
และในวันที่ 2 ของการปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดการระบบสืบพันธุ์ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การจัดการสุขภาพของโคในฟาร์ม
และการจัดการอาหารสำหรับโคแต่ละรุ่นอย่างถูกสัดส่วน โดยมีพันเอก ชูศักดิ์ ธีรากิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน
นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดการปฎิบัติงานร่วมกันอีกครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้

รายงานโดย : หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8

957902

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สนง.ปศข.8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีเกษตรกรได้รับบริการ 4 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวนทั้งสิ้น 46 ตัว

รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

S 112492682
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนิติกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง และด่านกักกันสัตว์ตรัง
เข้าตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ณ ที่ตั้งบ้านเลขที่ 40/1 ม.4 ต.โพรงจระเจ้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดตามพรบ.ดังกล่าว ของกลางมีซากสุกรจำนวน 4 ตัว จึงได้แจ้งเจ้าของโรงฆ่าพร้อมทั้งนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านในควน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เนื้อหาอื่นๆ...