808121

วันที่ 11 มีนาคม2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 21ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

133778

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 (นายมนัส กำเนิดมณี) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังเข้าประชุม

 

984186

กิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 8 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมกลุ่มลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม โดยมีเกษตรกรได้รับการบริการจำนวน 12 ราย จำนวนโคนมและโคเนื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 420 ตัว

รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์

806722

วันที่ 10 มีนาคม2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

S 18030604

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร
"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ" ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 18 ราย

เนื้อหาอื่นๆ...