136819

ร่วมประชุมโครงการการพัฒนากระบี่เมืองแพะแบบครบวงจร
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมโครงการการพัฒนากระบี่เมืองแพะแบบครบวงจร  ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่     
เพื่อพิจารณาโครงการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ร่วมกับภาคเอกชน ในการยกระดับการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อนำไปสู่ “กระบี่เมืองแพะ”ที่มีมาตรฐานและ
ความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายอื่นๆได้ต่อไป.

1184520

ประชุมคณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการของนักวิชาการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านผลิตสัตว์ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งการพิจารณาผลงานวิชาการทั้ง 2 เรื่อง คณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8
มีมติให้ผ่านโดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และเมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้เสนอปศุสัตว์เขต 8 อนุมัติต่อไป

256203

อบรมการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา "training for trainer"
วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 หน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง/ชุมพร รวมตัวแทนนายสัตวแพทย์จากพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ทั้งสิ้น 3 นาย ได้เข้าร่วมการอบรมการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา "training for trainer" ซึ่งจัดโดยส่วนงานระบาดวิทยา สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน 5 วัน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

S 18546699

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร”การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ”
ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง. จำนวน 31 ราย

989635

ปศุสัตว์เขต8 ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มโคนมของนายปรัชญา หมื่นรักษ์ เกษตรกรซึ่งได้รับรางวัล “เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น (Yong Dairy Farmer)ประจำปี 2563”
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2563 นายธนวัฒน์ พันธ์ุสนิท ปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของนายปรัชญา หมื่นรักษ์ เกษตรกรโคนม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่เกษตรกรพร้อมมอบแนวคิด คำแนะนำในการดูแลฟาร์มโคนมเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตน้ำนม ลดต้นทุนฟาร์ม สร้างความมั่นคงทางด้านพืชอาหารสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มให้แก่ผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม