รู้เท่าทัน ASF ๑๙๐๙๒๖ 0003

24 กันยายน 2562
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 หลักสูตร รู้ทันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีนายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ ห้องเทพธานี โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 130 ราย

33223

เฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความรู้ สู้ ASF

วันที่​ 23 กันยายน​ 2562 ​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วย HHU กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติตามภาระกิจเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สัมมนากลุ่มย่อยให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กับชาวเขาที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง บ้านปูนล่าง ม.9 ต.เวียง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ราย

2. เยี่ยมโบรกเกอร์ ร้านหมูทองฟาร์ม ต.ป่างิ้ว ที่จำหน่ายสุกรขุนและพื้นเมืองตัวเป็นและเนื้อชำแหละในพิธีต่างๆ โดยกำลังดำเนินการเพื่อขอทำโรงฆ่ามาตรฐานเพิ่มอีก 1 รายใน อ.เวียงป่าเป้า และบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

3. เยี่ยมผู้บริการผสมสุกร 1ราย ในเขต ต.ป่างิ้ว ที่รับผสมสุกรทั่วไปพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐาน

4. เยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและโบรกเกอร์สุกรพื้นเมือง หมู่บ้านเผ่าอาข่า ม.4 ต.สันสลี โดยได้แนะนำให้ชาวบ้านตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นและนัดหมายเพื่อให้ความรู้และขึ้นทะเบียนฟาร์มในระบบ e-smartplus

รายงานโดย: หน่วย HHU สนง.ปศข.8 สุราษฎร์ธานี

 

387455

ทดสอบวัคซีนโรคคอบวมตัวใหม่ในโค-กระบือ โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วันที่ 10-11 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและพัทลุง หน่วย HHU ชุมพรและพัทลุง ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปากช่อง
ทดสอบวัคซีนเฮโมรายิกเซบติซีเมีย (คอบวม) ชนิดใหม่ในโค-กระบือเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอีมัลชัน
ที่์จะนำมาใช้ทดแทนชนิดเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัคซีนของกรมปศุสัตวต่อไปในอนาคต

รายงานโดย : หน่วย HHU สนง.ปศข.8

387575

วันที่ 11 กันยายน 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (โคนม) ชุมพร เพื่อชี้แจงแนะนำและเตรียมความพร้อมในมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค จากกิจกรรมจัดซื้อแม่โคสาวท้องของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค โดยมีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร หน่วย HHU ชุมพร ปศุสัตว์อำเภอปะทิว ท่าแซะ และอำเภอเมือง ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าสัตว์ ณ สำนักงานกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8

เนื้อหาอื่นๆ...