164873

ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ. 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 5 (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

260979

บริการตรวจระบบสืบพันธุ์และปรับปรุงข้อมูลโคนมชุมพร
วันที่ 24 มีนาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฏร์ธานี หน่วยชุมโคและหงษ์เจริญ ปฏิบัติการตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจท้อง ปรับปรุงข้อมูลโคนมและขึ้นทะเบียนโคนม ในระบบ iservice กรมปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน และยังได้ติดตามผลการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว จำนวน 2 ราย โดยมีการตรวจท้องจำนวน 10 ตัว แก้ไขระบบสืบพันธุ์ จำนวน 5 ตัว และขึ้นทะเบียนโคนมใหม่ในฟาร์มทั้งหมด 10 ตัว
รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข 8

1002456

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 7 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวนทั้งสิ้น 52 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

1004406

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 6 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 6 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวนทั้งสิ้น 43 ตัว

รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

141812

ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์. พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 (นายมนัส กำเนิดมณี) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าประชุม