1010611

บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ บทบาทของสัตวแพทย์ในระบบการผลิตอาหาร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ กำชัย กิจศิลป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในหัวข้อ บทบาทของสัตวแพทย์ในระบบการผลิตอาหาร พร้อมทั้งร่วมประชุมกับคณบดีและอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องงานวิชาการ งานวิจัยและงานบริการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 19816453

ร่วมตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อมาตรฐาน ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี และตรวจติดตามภายใน สนง.ปศจ.สุราษฏร์ธานี
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองฯ สพส.และ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ. สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อมาตรฐาน ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และตรวจติดตามภายใน สนง.ปศจ.สุราษฏร์ธานี ผลการตรวจ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมปศุสัตว์

1007471

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 26 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สนง.ปศข.8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 3 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวน 30 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

S 19709961

จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ การฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ”ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

158393

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2564
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนางสาววิภาวี ศรีเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ และแพะ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต นอกจากนั้นการประชุมในครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอีกด้วย

เนื้อหาอื่นๆ...